MECHATRONIC & AIportfolio

EXHIBITION - AT THE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK [2020]

EKSPONAT - W PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNYM [2020]

READY, WORKING EXHIBIT

The exhibit explains the operation of the PID controller and image processing.
Visitors using the touch screen can change the position of the ball and edit the adjustment parameters.

GOTOWY, DZIAŁAJĄCY EKSPONAT

Eksponat wyjaśnia działanie regulatora PID oraz przetwarzania obrazu.
Zwiedzający za pomocą dotykowego ekranu, mogą zmieniać położenie piłki oraz edytować parametry regulacji.

3D VISUALISATION

  We have made:
 • Software (backend and frontend).
 • Electronics (automation system and power supply).
 • Cover (tempered glass, 3D prints, plexiglass, wood).

WIZUALIZACJA 3D

  Wykonaliśmy:
 • Oprogramowanie (backend i frontend).
 • Elektronika (system automatyki oraz zasilanie).
 • Obudowa (szkło hartowane, druki 3d, pleksi, drewno).


THE RECOGNITION ON THE CONVEYOR BELT [2022]

ROZPOZNAWANIE OBIEKTÓW NA TAŚMOCIĄGU [2022]

DEEP NEURAL NETWORK TEST

Information about the recognized type of goods on the pallet is sent to the PLC automation system and the labeling machine.
Object recognition is based on deep neural networks.

TEST GŁĘBOKIEJ SIECI NEURONOWEJ

Informacja o rozpoznanym typie towaru na palecie jest przesyłana do systemu automatyki PLC oraz maszyny labelizującej
Rozpoznanie obiektów opiera się o głębokie sieci neuronowe.

SYSTEM DIAGRAM

  We have made:
 • We have selected components.
 • We trained artificial intelligence.
 • We have prepared the final implementation project.

SCHEMAT SYSTEMU

  Wykonaliśmy:
 • Dobraliśmy komponenty.
 • Trenowaliśmy sztuczną inteligencję.
 • Sporządziliśmy kompletny projekt wdrożeniowy.

more

więcej

TOOL 001 v1.0

  We also build our own tools and offer:
 • Generating synthetic datasets.
 • Training deep networks by synthetic datasets.
 • AI validation by synthetic data.

TOOL 001 v1.0

  Budujemy także własne narzędzia i oferujemy:
 • Generowanie syntetycznych zbiorów danych.
 • Uczenie głębokich sieci za pomocą syntetycznych zbiorów danych.
 • Walidacja sztucznej inteligencji na podstawie danych syntetycznych.


Unmanned
Systemsportfolio

UNMANNED TRANSPORT SYSTEM DEMONSTRATOR [2022]

DEMONSTRATOR TRANSPORTOWEGO SYSTEMU BEZZAŁOGOWEGO [2022]

THE FULL CONTROL PANEL, AIRBORNE AIRCRAFT

Users can control the vehicle manually or modify the autopilot parameters.
The system is demonstrating the full mission of aircraft.

PEŁNY PANEL, SAMOLOT W POWIETRZU

Użytkownicy mogą sterować pojazdem ręcznie lub modyfikować parametry autopilota.
System demonstruje pełną misję samolotu.

VBS4 AND TOP PANEL TEST

  We have made:
 • The aircraft 3D model to VBS4.
 • The FDM (Flight Dynamic Model) aircraft.
 • The control panels for two monitors (data and video stream)..

TEST VBS4 i PANELU GÓRNEGO

  Wykonaliśmy:
 • Model 3D samolotu do VBS4.
 • FDM (Flight Dynamic Model) samolotu.
 • FDM (Flight Dynamic Model) samolotu.

MESHES OF 3D MODEL

SIATKI MODELU 3D


VIDEO TRANSMITTER FOR ROVER [2023]

NADAJNIK VIDEO DLA ROVER [2023]

DEVICE VISUALIZATION

The device captures an image from the simulation environment (or any other imaging source) and allows it to be wirelessly transmitted directly to a ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver).

WIZUALIZACJA URZĄDZENIA

Urządzenie przechwytuje obraz ze środowiska symulacyjnego (lub innego źródła obrazu) i umożliwia jego bezprzewodową transmisję bezpośrednio do odbiornika ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Odbiornik).

LIVE STREAM TEST

  The system can be used for example with:
 • ROVER (manufacturer: L3 HARRIS).
 • RAC EYE 2.0 (manufacturer: Six-15).

TEST TRANSMISJI NA ŻYWO

  System może być stosowany na przykład z:
 • ROVER (producent: L3 HARRIS)
 • RAC EYE 2.0 (producent: SIX-15)

ROVER (L3 HARRIS), RAC EYE 2.0 (SIX-15)

ROVER (L3 HARRIS), RAC EYE 2.0 (SIX-15)

more

więcej

THE LIDAR SYMULATOR (FROM PUBLICATION BELOW)

  We are also working on:
 • Simulations of unmanned systems in virtual reality.
 • Drones working in the swarms.
 • Simulations of sensors.

SYMULATOR LIDAR (Z PUBLIKACJI PONIŻEJ)

  Pracujemy ponadto nad:
 • Symulacjami systemów bezzałogowych w wirtualnej rzeczywistości.
 • Dronami pracującymi w roju.
 • Symulujemy czujniki.

PUBLICATION [2019]

PUBLIKACJA [2019]

  • ARTICLE TITLE

   Swarming Tactic and Its Implementation in Virtual Reality Environment
   PUBLICATION TITLE

   Implementation of unmanned aerial platforms in operations for public safety

   PAGE : 153-166

   DOWNLOAD
   TYTUŁ ARTYKUŁU

   Taktyka pracy w roju oraz jej implementacja w środowiskach wirtualnej rzeczywistości
   TYTUŁ PUBLIKACJI

   Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego

   STRONA : 153-166

   DOWNLOAD


simulations & VRportfolio

VIRTUAL PRODUCTION SYSTEM [2021]

SYSTEM WIRTUALNEJ PRODUKCJI [2021]

THE SOME EXAMPLES

At the start of 2021 we proposited to Gdansk Multimedia Center introduction of a virtual production system.
System improved the content production in the city of Gdańsk.

PRZYKŁADY PRODUKCJI

Na początku 2021 roku zaproponowaliśmy Gdańskiemu Centrum Multimedialnemu wdrożenie systemu produkcji wirtualnej.
System usprawnił produkcję treści w mieście Gdańsku.

THE FRAGMENT OF THE PRODUCTION

  We have made:
 • Space (greenscreen and lighting).
 • The Projects of three virtual studios.
 • The camera tracking and a stream system.

FRAGMENT PRODUKCJI

  Przygotowaliśmy:
 • Przestrzeń (greenscreen i oświetlenie).
 • Projekty trzech studiów wirtualnych.
 • System śledzenia kamery i system streamowania.

VIEW FROM THE REALIZATION ROOM

WIDOK Z SALI REALIZACYJNEJ


GAME FOR AN EXPLOSION HAZARD AREAS INSPECTORS [2021]

GRA DLA INSPEKTORÓW OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM [2021]

VERSION 1.31 - GAMEPLAY

The Game serves as a training system for inspectors of explosion hazard areas.
Players are looking for incompatibilities in explosion-proof housings (in ExD and ExD classes).

WERSJA 1.31 - ROZGRYWKA

Gra pełni funkcję systemu szkoleniowego dla inspektorów stref zagrożonych wybuchem.
Gracze szukają niezgodności w obudowach przeciwwybuchowych (w klasach ExD i ExD).

VERSION 1.02 - PROMO MOVIE

  We developed:
 • 3D models.
 • The gameplay system.
 • The server collecting data.

WERSJA 1.02 - FILM PROMOCYJNY

  Opracowaliśmy:
 • Modele 3D.
 • System rozgrywki.
 • Serwer zbierający dane

TRAINING SYSTEM FOR JTAC OPERATORS [2024]

SYSTEM SZKOLENIA OPERATORÓW JTAC [2024]

FIRST PAGE OF OFFER (DOWNLOAD BELOW)

It is a MOBILE TRAINING SYSTEM intended for training JTAC (Joint Terminal Attack Controller) operators of special forces and accompanying five stations.

PIERWSZA STRONA OFERTY (DO POBRANIA PONIŻEJ)

Jest to MOBILNY SYSTEM SZKOLENIOWY przeznaczony do szkolenia operatorów JTAC (Joint Terminal Attack Controller) sił specjalnych i pięciu stacji towarzyszących.

FOURTH PAGE OF THE OFFER (DOWNLOAD BELOW)

The system is compatible with the assumptions of NATO ATP 3.3.2.2. (Allied Tactical Publication) and JFS ESC AP MOU (JTAC Memorandum Of Understanding) in the applicable versions.

CZWARTA STRONA OFERTY (DO POBRANIA PONIŻEJ)

System jest zgodny z założeniami NATO ATP 3.3.2.2. (Allied Tactical Publication) i JFS ESC AP MOU (Memorandum of Understanding JTAC) w odpowiednich wersjach.


OFFER [2024]

OFERTA [2024]

  • TITLE

   SUCK-ME (Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator)
   APPLICATION

   The MOBILE TRAINING SYSTEM intended for training JTAC (Joint Terminal Attack Controller)

   PAGES : 8

   DOWNLOAD
   TYTUŁ

   SUCK-ME (Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator)
   ZASTOSOWANIE

   Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego

   STRON : 8

   DOWNLOAD


more

więcej

VBS4 EXAMPLES MODELS

PRZYKŁADOWE MODELE W VBS4

We provide solutions based on VR environments.
We specialize in civilian and military (like VBS - Virtual BattleSpace) environments.

Dostarczamy rozwiązania bazujące na środowiskach VR.
Specjalizujemy się w środowiskach cywilnych i wojskowych (jak VBS - Virtual BattleSpace).

THE MESH OF 3D MODEL (OXYGEN 2)

SIATKA MODELU 3D (OXYGEN 2)

We have extensive experience in creating maps, models and scenarios for training applications.

Mamy duże doświadczenie w tworzeniu map, modeli i scenariuszy dla aplikacji szkoleniowych.

THE TERRAIN MAP (VBS3)

MAPA TERENU (VBS3)

LVC & DIS

LVC & DIS

TACTICAL MAP (VBS4)

MAPA TAKTYCZNA (VBS4)

LVC (Live Virtual Constructive)
We specialize in creating peripheral devices that connect the virtual and real world.

LVC (Live Virtual Constructive)
We specialize in creating peripheral devices that connect the virtual and real world.

ANDROID TEAM AWARENESS KIT

ANDROID TEAM AWARENESS KIT

DIS (Distributed Interactive Simulations)
We specialize in integrating any simulators and build an extensive training system.

DIS (Distributed Interactive Simulations)
We specialize in integrating any simulators and build an extensive training system.


About US

Neptun Studio has existed since 2015. We are a group of enthusiastic engineers.

We are ready to solve Your complex problems!

Neptun Studio istnieje od 2015r. Jesteśmy grupą entuzjastycznych inżynierów.

Jesteśmy gotowi do rozwiązywania Waszych złożonych problemów!


Contact


simulations & VR

CONTENT:

The some screens of realisations and variants of studios. SHOW

OFFERS:

Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (EN) DOWNLOAD
Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (PL) DOWNLOAD


portfolio