MECHATRONIC

We offer comprehensive design and implementation services in the field of mechatronics and automation.

  The scope of our activities are:
 • Data management and visualization
 • Creating image analysis algorithms
 • Implementation of control systems
 • Building robotic components
 • Designing electronic device
 • Strength and heat analysis
 • Creation of radio systems
 • Designing machine parts

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze w dziedzinie mechatroniki i automatyki.

  Zakresem naszych działań są:
 • Wdrażanie zarządzania i wizualizacji danych
 • Projektowanie urządzeń elektronicznych
 • Tworzenie algorytmów analizy obrazu
 • Budowanie zespołów robotycznych
 • Analiza wytrzymałościowa i cieplna
 • Implementacja układów regulacji
 • Tworzenie systemów radiowych
 • Projektowanie części maszyn

Our main objective is to pursue for new solutions. We go beyond the schemes and solve problems in an innovative way. We are developing projects of artificial intelligence applications in automation and industry.

Naszym głównym celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Wychodzimy poza schematy i rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny. Rozwijamy projekty zastosowań sztucznej inteligencji w automatyce i przemyśle

Unmanned
Systems

We provide complex solutions and production process leading to complete unmanned system. We provide technologies suited the needs of our clients.

  We work with platforms:
 • Floating / Underwater
 • Terrestrial
 • Flying
  During such works, we implement:
 • Mechanical design of units
 • Control control stations
 • Operational procedures
 • Radio communication
 • Information flow
 • Electronics

Jesteśmy w stanie wytworzyć produkt będący kompletnym systemem bezzałogowym. Dobieramy technologie w zależności od potrzeb naszych klientów.

  Pracujemy z platformami:
 • Pływającymi/podwodnymi
 • Naziemnymi
 • Latającymi
  Podczas takich prac realizujemy:
 • Projekt mechaniczny jednostek
 • Stacje sterowania kontroli
 • Komunikację radiową
 • Procedury operacyjne
 • Przepływ informacji
 • Elektronikę

simulations & VR

We specialize in creating peripheral devices that connect the virtual and real world.

  We provide solutions based on VR environments:
 • We build and implement comprehensive simulation systems
 • We implementation I/O devices
 • We create interactive models
 • We program interaction

Specjalizujemy się w tworzeniu urządzeń peryferyjnych łączących świat wirtualny z rzeczywistym.

  Dostarczamy rozwiązania oparte o środowiska VR;
 • Budujemy i wdrażamy całościowe systemy symulacyjne
 • Implementujemy urządzenia wejścia i wyjścia
 • Tworzymy interaktywne modele
 • Programujemy interakcje

We specialize in environments such as Unreal Engine 4 and Virtual Battlespace 3 and 4.


Specjalizujemy się w środowiskach takich jak Unreal Engine 4 oraz Virtual Battle Space 3 oraz 4.


At Unreal Engine, we create solutions for the civil market; training, entertainment, utility.
We offer comprehensive projects for the VBS environment ranging from content building, interaction implementation to ensuring compatibility in a distributed simulation environment. We also have extensive experience in creating maps, models and scenarios for training applications.

W Unreal Engine tworzymy rozwiązania dla rynku cywilnego; szkoleniowe, rozrywkowe, użytkowe.
Oferujemy kompleksowe projekty dla środowiska VBS począwszy od budowania zawartości, implementacji interakcji aż po zapewnienie kompatybilności w środowisku symulacji rozproszonej. Mamy duże też doświadczenie w tworzeniu map, modeli oraz scenariuszy do zastosowań szkoleniowych.

We also integrate any simulators based on DIS, HLA solutions and our own implementations. Offer complete simulation kits such as SUCK-ME.

OFFERS:

Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (EN) DOWNLOAD
Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (PL) DOWNLOAD

Zajmujemy się również integracją dowolnych symulatorów na bazie rozwiązań DIS, HLA oraz własnych implementacji. Oferujemy też kompletne zestawy symulacyjne takie jak SUCK-ME.

OFERTY:

Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (EN) DOWNLOAD
Special operations forces Utility Combat training Kit - Mission Emulator (PL) DOWNLOAD

About US

Neptun Studio has existed since 2015. We are a group of enthusiastic engineers. Our team consists of graduates and students of universities such as Gdańsk University of Technology, Naval Academy and Maritime University in Gdynia.

We are ready to solve Your complex problems!

Neptun Studio istnieje od 2015r. Jesteśmy grupą entuzjastycznych inżynierów. Nasz zespół składa z absolwentów i studentów uczelni takich jak; Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej czy Uniwersytet Morski w Gdyni.

Jesteśmy gotowi do rozwiązywania Waszych złożonych problemów!

Contact